DOI: https://doi.org/10.30838/P.ES.2224.290818.150.217

Вплив заборгованості на фінансовий стан суб’єкта господарювання

O. B. Chornenka

Анотація


У статті досліджено вплив заборгованості на фінансовий стан суб’єкта господарювання. При дослідженні даного впливу заборгованості охарактеризовано її дебіторську та кредиторську проекції. Розглянуто вплив дебіторської заборгованості на ліквідність підприємства (визначено рівень ліквідності основних видів дебіторської заборгованості та їх вплив на ліквідність підприємства загалом). Досліджено вплив дебіторської заборгованості на прибутковість та фінансову стійкість суб’єкта господарювання. Обгрунтовано вплив кредиторської заборгованості на фінансову незалежність суб’єкта господарювання та його платоспроможність. Доведено непрямий вплив кредиторської заборгованості на прибутковість функціонування суб’єкта господарювання. Визначено вплив дебіторської та кредиторської заборгованостей на ділову активність. Наявність протермінованої, сумнівної чи безнадійної заборгованостей безперечно негативно відображається на фінансово-майновому стані підприємства загалом та діловій активності зокрема, оскільки гальмує оборотність його ресурсів. Розглянуто позитивні та негативні сторони впливу дебіторської та кредиторської заборгованостей на діяльність підприємства, його фінансово-майновий стан та запропоновано комплекс завдань, виконання яких менеджментом сприятиме досягненню оптимального балансу дебіторської та кредиторської заборгованостей і максимального рівня їхньої оборотності для забезпечення прибуткової діяльності.


Ключові слова


дебіторська заборгованість; кредиторська заборгованість; фінансовий стан; суб’єкт господарювання; ліквідність; фінансова стійкість; платоспроможність; прибутковість

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.Бетге Й. Балансоведение / Йорг Бетге; пер. с нем.: Научн. редактор В.Д. Новодворский. – М.: Изд-во “Бухгалтерский учет”, 2000. – 454с.

2. Економічний аналіз: підручник [для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів] / [С.З. Мошенський, О.В. Олійник та ін.]: за ред. д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Житомир: ПП “Рута”, 2007. – 704с.

3. Загородній А.Г. Облік і аудит: термінологічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин, Л.М. Пилипенко. – 2-ге вид., доопр. та доп. – Львів: Видавництво Львівської політехніки; ПП. НВФ «Біарп», 2012. – 632 с

4. Кіндрацька Г.І. Аналіз господарської діяльності: навч. посібник / Г.І.Кіндрацька, А.Г. Загородній, Ю.І. Кулиняк. – Львів: ЗУКЦ, 2017. – 310 с.

5. Лучко М.Р.Фінансовий аналіз. Навчальний посібник / М. Р. Лучко, С. М. Жукевич, А. І. Фаріон – Тернопіль:, ТНЕУ, – 2016 – 304 с.

6. Пилипенко Л.М. Фінансовий аналіз: Конспект лекцій / Л.М. Пилипенко [Електронний ресурс] – Код доступу: http//www.vns.lp.edu.ua.

7. Сіменко І.В. Аналіз господарської діяльності : навчальний посібник / І. В. Сіменко. - Київ : ЦУЛ, 2016. – 384 с.

8. Чорненька О.Б. Управління заборгованістю як фактор забезпечення економічної безпеки підприємства / О.Б. Чорненька // Наукові записки : наук. техн.. зб. – Львів: УАД. – 2017. – Вип. No 1(54). – С. 170-178.

9. Школьник І.О. Фінансовий аналіз : навчальний посібник / І. О. Школьник. - Київ : ЦУЛ, 2016. - 368 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.