DOI: https://doi.org/10.30838/P.ES.2224.290818.5.204

Теоретичні засади дослідження сутності іноземних інвестицій у системі світового господарства

M. I. Bondarenko

Анотація


В статті наведено результати дослідження теоретичних засад визначення сутності іноземних інвестицій у світовій економіці. Метою роботи є узагальнення теоретичних підходів дослідження сутності іноземного інвестування у системі світового господарства. У ході дослідження використано загальнонаукові методи, такі як: діалектика загального та одиничного; історико-логічний метод (під час дослідження еволюції теоретичних підходів щодо визначення сутності інвестицій); метод наукової абстракції, аналізу і синтезу (для обґрунтування економічної природи іноземних інвестицій та визначення її характеру); метод аналізу регіонального та світового виміру; метод системного узагальнення (при дослідженні впливу іноземних інвестицій на приймаючі країни та на їх економічне зростання). У ході дослідження доведено, що на даний час не існує єдиної думки серед учених-економістів щодо визначення економічної сутності іноземних інвестицій. У роботі систематизовано теоретичні підходи до визначення сутності іноземних інвестицій у світовій економіці та сформульовано відмінні ознаки ринкового підходу, що формується, до розуміння сутності інвестицій, зокрема: а) пов'язування інвестицій і отримання доходу, який виступає в якості мотиву здійснення інвестиційної діяльності; б) розгляд інвестицій у взаємозв'язку двох аспектів: ресурсів (капітальних цінностей) і вкладень (витрат); в) аналіз інвестицій в динаміці, що дозволяє об'єднати в рамках категорії «інвестиції», з одного боку, ресурси, вкладення, а з іншого - віддачу від вкладених коштів як мотиву цього об'єднання; г) включення до складу об'єктів інвестування будь-яких вкладень, що дають економічний чи інший корисний ефект. У процесі дослідження удосконалено понятійно-категоріальний апарат шляхом надання авторського тлумачення терміну «іноземних інвестицій». Автором визначено вплив іноземних інвестицій на економічне зростання країн у системі світового господарства, обґрунтовано позитивні та негативні наслідки присутності іноземного капіталу в національній економіці країни.


Ключові слова


іноземні інвестиції; фінансизація світової економіки; глобалізаційні процеси; міжнародний рух капіталу; фінансові активи

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. C. Yin, C. Ward, S. Tsolacos Motivated monitoring: The importance of the institutional investment horizon. // International Review of Financial Analysis. 2018. Vol. 60. P. 197-212.

2. Sardak S., Bilska O., Simakhova A. Potential of economic socialization in the context of globalization. Economic Annals-XXI. 2017 164 (3-4). P. 4-8. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V164-01.

3. Бланк И. А Финансовый менеджмент. К.: Ника-Центр. 2004. С. 10.

4. Piketty T. Capital in the Twenty-First Century. Harvard University Press. 2014.

5. Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бейли Инвестиции / пер. с англ. М. : Инфра–М, 2003. 1028 с.

6. W. F. Sharpe, G.J. Alexander, J.V. Bailey Investments. New Delhi: Prentice Hall of India Pvt., Ltd., 1995.

7. Gitman L. J., Joehnk M. D., Smart S. B. Fundamentals of Investment /. Origin. English. Prentice Hall, 2011. 11th ed. 662 p.

8. Майорова Т. В. Інвестиційний процес і фінансово-кредитні важелі його активізації в Україні : монографія. ДВНЗ «КНЕУ». К. : КНЕУ, 2013. 332 с.

9. Шевчук В. О., Рогожин П. С. Основи інвестиційної діяльності / В. О. Шевчук, К. : Генеза, 1997. 384 с.

10. M. Baker, J. Wurgler, Y. Yuan Global, local, and contagious investor sentiment // Journal of financial economics. 2012 Vol. 104. P. 272-287.

11. Дорошенко Т. В. Сутність інвестицій як економічної категорії // Фінанси України. 2000. № 11. С. 114-118.

12. Поручник А. М., Поручник С. Г. Інституціональне забезпечення міжнародного інвестування: національні особливості // Стратегія розвитку України. 2017. Вип. 1. С. 34-39.

13. Сімонова М., Поручник А. Інституціоналізація міжнародного інвестування в умовах глобалізації. Монографія. К., 2015. 324 с.

14. Державне регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності: ефектометричний інструментарій : монографія / за ред. І. О. Галиці, А. Є. Нікіфорова. К. : КондорВидавництво, 2013. 296 с.

15. Инвестиции и инновации / под ред. М. З. Бора, А. Ю. Денисова. М., 1998. С. 60.

16. Матюшенко І. Ю. Іноземні інвестиції в підприємницькій діяльності України: монографія. Х: ХНУ імені ВН Каразіна, 2013.182 с.

17. Смирнов Л. Л. Организация финансирования инвестиционных проектов. М.: Консалтбан-кир. 2013. С. 38.

18. Непран А. В. Ресурси ринку капіталу в системі інвестиційного фінансування реального сектору економіки // Фінанси України. 2012. № 5. С. 99-110.

19. Закон України «Про інвестиційну діяльність» [Електронний ресурс]: URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12 (дата звернення 05.09.2018).

20. Финансово-кредитный энциклопедический словарь / под общ. ред. А. Г. Грязновой. М.: Финансы и статистика. 2004. С. 356.

21. M. Baker, J. Wurgler, Y. Yuan Global, local, and contagious investor sentiment // Journal of financial economics, 2012. Vol. 104. P. 272-287.

22. Якубовський С. О., Родіонова Т. А. Світовий досвід контролю за рухом іноземного капіталу та шляхи його використання в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2014. Вип. 121(2). С. 65-73.

23. Гончаренко Н. І., Кравець М. А. Особливості інституціональної структури фондового ринку Польщі в умовах трансформаційних змін глобального фінансового середовища // Проблеми економіки. 2017. № 1. С. 8-14.

24. Сідоров В. І. , Довгаль О.А. Глобальні проблеми як прояв кризового стану сучасного світового господарства / Трансформація міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації: монографія. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2015. С. 185-200.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.