DOI: https://doi.org/10.30838/P.ES.2224.290818.74.210

Потенціал інформаційних технологій України в умовах світового IT ринку

A. V. Stavycka

Анотація


В результаті розгортання процесів глобалізації та поширення інформатизації суспільства виникають нові інформаційні технології. Відповідно, це створює нові можливості для розвитку вітчизняного ІТ ринку та використання інформаційних технологій та ІТ продуктів українськими підприємствами в контексті інтеграції в глобальне інформаційне суспільство, що визначає необхідність аналізу потенціалу ІТ ринку України. Стаття розкриває позитивні та негативні фактори розвитку ринку інформаційних технологій України. Автором визначено тенденції зміни Індексу мережевої готовності України; представлено найбільших гравців національного ІТ ринку України, а саме – транснаціональні ІТ компанії, які формують потенціал інформаційної сфери України. Також автором з’ясовано перспективи розширення потенціалу інформаційних технологій України задля активізації участі на світовому ІТ ринку, з чого зроблено висновок про необхідність посилення ролі держави як координуючого механізму. Практичне значенні роботи формує необхідність постійного моніторингу тенденцій розвитку ринку інформаційних технологій України задля пошуку ефективних інструментів захисту його учасників від кіберзлочинності.


Ключові слова


потенціал; тенденції; національна програма; інформаційні технології; національний ІТ ринок; ІТ послуги; розвиток; ІТ продукти; користувачі Інтернету

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Закон України «Про Національну програму інформатизації» від 04.02.1998 № 74/98- ВР (із змінами та доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80. – Заголовок з екрана.

2. Ukrstat.org - публікація документів Державної Служби Статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/ publinform_u.htm. - Заголовок з екрана.

3. Макинтайр Д. Главные конкуренты Украины на мировом ИТ-рынке — Польша и Латинская Америка – эксперт. – Режим доступа: https://delo.ua/tech/chchchch324285/. – Загл. с экрана.

4. Yakubovskiy S. A. Development of the world market of information technologies in the conditions of transnationalization of international business / S.A. Yakubovskiy, Y.A. Kavetskyi // Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. – 2018. – Т.23 Вип. 2 (67). – с. 12-15.

5. Пан Л. В. Способи покращення захисту інформації на ринку інформаційних продуктів та послуг в Україні. – Режим доступу : http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream /handle/123456789/1122/Pan_Sposoby.pdf;jsessionid=28CBA4F56C1B4EA9DF4A3A20 AA871A83?sequence=1. – Назва з екрану.

6. Association of Ukrainian IT Outsourcing companies. – Access mode: http://hi-tech.org.ua. – Title from screen.

7. Ворона Т. 6 всесвітньо відомих IT-компаній, створених в Україні. Сайт «Інтернетбізнес в Україні». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ain.ua/545000. – Назва з екрану.

8. The Global Information Technology Report 2016. – Access mode : https://www.weforum.org/reports/the-global-information-technology-report-2016. – Title from screen.

9. Exploring Ukraine IT-outsourcing industry. – Access mode: www.hi-tech.org.ua. – Title from screen.

10. Ганущак-Єфіменко Л. М. Особливості розвитку підприємництва в ІТ-сфері України / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №10 (184). – С. 55 – 67.

11. Мачуга Р. І. Сучасний стан ринку інформаційно-комунікаційних технологій України / Р. І. Мачуга, О. С. Борух // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2016. – № 3. – С. 266 – 270.

12. Мешко Н. П. Інноваційний розвиток країн світової економіки в умовах глобалізації: моногр. / Н. П. Мешко. – Донецьк : Юго-Восток, 2008. – 345 с.

13. Мешко Н. П. Перспективи розвитку сфери ІТ як провідної інноваційної галузі України / Н. П. Мешко, М. К. Костюченко // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Менеджмент інновацій». – 2015. Випуск 4. – С. 71 – 77.

14. Кіндрат О.В. Сучасні інформаційні технології – найперспективніша інвестиція у розвиток підприємства / О.В. Кіндрат // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. - 2016,. – т. 18 № 2 (69). – с. 72-74.

15. Чорноус Г. О. Стан і перспективи впровадження новітніх інформаційних технологій в Україні / Г. О. Чорноус // Економіка та держава. – 2014. – №1. – С. 13 – 18.

16. Осовий Г. В. Питання реформи оплати праці в Україні / Г. В. Осовий // Праця і Закон. – 2015. – № 7. – С. 6 – 19.

17. Дубов Д. В. Широкосмуговий доступ до мережі інтернет як важлива передумова інноваційного розвитку України: аналіт. доп. / Д. В. Дубов, М. А. Ожеван. – К. : НІСД, 2013. – 108 с.

18. Ставицька А.В. Заходи подолання глобальних та регіональних деструкцій світового ринку інформаційних технологій. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. Випуск 6(11). С. 15-18. URL: http://www.easterneuropeebm.in.ua/journal/11_2017/11_2017.pdf.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.