DOI: https://doi.org/10.30838/P.ES.2224.290818.107.213

Оцінка розвитку соціально-економічної системи та мінливості її зовнішнього середовища на прикладі національної економіки України

I. V. Kononova

Анотація


В статті апробовано методичний підхід до оцінки розвитку соціально-економічної системи та мінливості її зовнішнього середовища на прикладі національної економіки України. Встановлено, що оцінка розвитку та мінливості зовнішнього середовища соціально-економічної системи не тільки має на меті визначення рівня та характеру розвитку соціально-економічної системи, але також допоможе визначити її стійкість до зовнішніх факторів, вплив яких характеризується високим ступенем мінливості. Оцінка розвитку соціально-економічних систем є складною проблемою, яка вимагає використання різних методів та поєднання їх елементів. Огляд наукової літератури довів актуальність та доцільність розробки методичного підходу до оцінки розвитку соціально-економічної системи, що враховує економічні, соціальні та екологічні його складові. Метою даного дослідження є апробація методичного підходу до оцінки розвитку соціально-економічної системи та мінливості її зовнішнього середовища на прикладі національної економіки України. Відібрано економічні, соціальні та екологічні показники розвитку національної економіки. Визначено рівень та характер розвитку національної економіки. Оцінено стійкість розвитку національної економіки, встановлено зв'язок між рівнем розвитку національної економіки України та мінливістю зовнішнього середовища.


Ключові слова


соціально-економічна система; національна економіка; розвиток; рівень; зовнішнє середовище; стійкість; мінливість

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Афанасьев Н.В. Управление развитием предприятия / Н.В. Афанасьев, В.Д. Рогожин, В.И. Рудыка. – Х.: «ИНЖЭК, 2003. – 184 с.

2. Баш Х. Модель Национальной Экономики – новая экономическая система / Хайдар Баш. – Казань : Идел-пресс, 2011. – 160 с.

3. Бєляєв О. О. Політична економія : навч. посіб. / О. О. Бєляєв, А. С. Бебело. – К. : КНЕУ, 2001. – 328 с.

4. Богатирьов І.О. Управління розвитком підприємства (за матеріалами малих підприємств меблевої промисловості України): автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / І.О. Богатирьов. Європейський ун-т фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. – К., 2004. – 24 с

5. Економічна теорія : Політекономія : підручник [Електронний ресурс] / за ред. В. Д. Базилевича // Знання-Прес. – 2008. – Режим доступу до ресурсу: http://pidruchniki.com/1246122039915/politekonomiya/ekonomichna_si- stema_sutnist_tsili_ osnovni_ strukturni_elementi_tipi_ekonomichnih_sistem.

6. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / за заг. ред. В. М. Семененка, Д. І. Коваленка. – К. : ЦУЛ, 2010. – 360 с.

7. Мочерний С. В. Економічна теорія [Електронний ресурс] / С. В. Мочерний, М.В. Довбенко. – К. : Академія, 2004. – 856 с. – Режим доступу : http://westudents.com.ua/ knigi/118-ekonomchna-teorya-mocherniy-sv.html.

8. Погорелов Ю.С. Розвиток підприємства: поняття та види // Культура народов Причерноморья.– 2006.– No88. – С. 75–81.

9. Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко. – К. : ЦУЛ, 2014. – 416 с.

10.Гринів Л.С., Кічурчак М.В. Національна економіка: навч. посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 464с.

11.Данилишин Б., Чижова В. Науково-інноваційне забезпечення сталого економічного розвитку України // Економіка України. – 2004. - No3. – С. 4-11.

12.Єрохін С.А. Структурна трансформація національної економіки: Теор.- метод. аспект. – К.: Світ знань, 2002.- 526 с.

13.Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

14.Eurostat [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat/.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.