Про журнал

Галузь та проблематика

Збірник наукових праць "Економічний простір" є міжнародним науковим економічним рецензованим виданням, в основі діяльності якого покладено публікацію наукових статей з метою їхнього поширення серед науковців як України, так і за її межами. Цілями збірнику „Економічний простір” є сприяння розвитку наукових шкіл з питань просторової економіки, сталого екологозбережуючого розвитку регіонів та підприємств, інноваційних процесів макро- і мікрорівня, глобальних проблем економічного розвитку, стратегічного управління інвестиціями, енергозбереження та освітніх інновацій. 

Процес рецензування

Процедура рецензування полягає в наступному: разом зі статею та метаданими до неї автори подають до редакції зовнішню рецензію доктора наук, засвідчену установою, де працює рецензент. Науковий спупінь рецензента має бути виключно: доктор економічних наук! 
Наступним етапом рецензування є надсилання наукової статті на внутрішнє рецензування редакції; в даному випадку рецензентами виступають члени редакційної колегії або залучені фахові науковці з тематики статті. Рецензент не знає прізвище автора та установу, де він працює; автор, в свою чергу, також не знає особи рецензента - цим досягається принцип "сліпого" рецензування.
Науковий спупінь рецензента цього етапу рецензування також виключно: доктор економічних наук!

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Засновник фахового видання з економіки - державний вищий навчальний заклад Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБА) http://www.pgasa.dp.ua

Свідоцтво про державну реєстрацію в Мінюсті України № 12699-1583Р від 17.05.2007р

Реєстрація в переліку наукових фахових видань України: Наказ Міністерства освіти і науки України №1081 від 29.09.2014р. 

Міжнародна реєстрація: ISSN 2224-6282    ISSNe 2224-6290

Періодичність: 1 раз на місяць.

Мови подання: українська, російська, англійська.

Збірник «Економічний простір» включений до міжнародних наукометричних баз та інформаційно-аналітичних систем: 

Index Copernicus
  http://journals.indexcopernicus.com/+,p3843,3.html

Google Scholar  https://scholar.google.com.ua/citations?user=sLRr06MAAAAJ&hl=rus:

Цілями збірнику „Економічний простір” є сприяння розвитку наукових шкіл з питань просторової економіки, сталого екологозбережуючого розвитку регіонів та підприємств, інноваційних процесів макро- і мікрорівня, глобальних проблем економічного розвитку, стратегічного управління інвестиціями, енергозбереження та освітніх інновацій.

Згідно з зазначеними цілями зроблено рубрикацію збірнику та сформовано якісний склад редакційної колегії з фахівців у відповідних сферах наукових досліджень.

Наукові статті, що публікуються в журналі "Економічний простір" розподіляються редакційною колегією за тематичними розділами:

1. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

2. ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

3. ФІНАНСИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

4. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО-КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС

5. ОСВІТА В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

6. СТАЛИЙ РОЗВИТОК, ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА

7. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

8. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ

Блоки можуть змінюватись за рішенням редакційної колегії.

Редакційна політика базується на принципах обїєктивності та неупередженості; комплексності рецензування (зовнішнє та внутрішнє, в т.ч. "сліпе", рецензування); дотримання наукової етики; доступності та оперативності у спілкуванні з авторами. 

Редакційну колегію очолює завідувач кафедри "Міжнародна економіка" д.е.н., проф. Юлія Валеріївна Орловська

Перелік рецензентів по науковим статтям за певний календарний рік охоплює науковців з різних ВНЗ та наукових закладів України.

Термін публікації матеріалів складає 3 місяці з дня їх надходження до редакції. Статті, відхилені рецензентами та редакційною колегією, повертаються авторам для доопрацювання.

Редакція журналу залишає за собою право скорочення отриманих матеріалів і внесення в них редакційних змін. Зміни в статтях узгоджуються з представниками авторського колективу.

Редакція може публікувати статті в порядку обговорення, не розділяючи точки зору авторів. Автори опублікованих статей несуть відповідальність за точність приведених фактів, статистичних даних, власних імен і інших відомостей, а також за зміст матеріалів, що не підлягають відкритій публікації. 

Повний перелік опублікованих  наукових  статей в  електронному  вигляді  розміщено  на сайті  Національної  Бібліотеки  України ім.Вернадського в рубриці "Наукова періодика України" 
Архів статей можна переглянути на сторінці   http://nbuv.gov.ua/j-tit/ecpros

Адреса редакції: 49000, Україна, м. Дніпро, вул. Чернишевського 24-а, ауд. В-500 (ДВНЗ "ПДАБА")
 
e-mail: eprosir@gmail.com
 
Телефон: (096) 559 20 18 (Олена Миколаївна)