Економічний простір

Збірник наукових праць "Економічний простір" є міжнародним науковим економічним рецензованим виданням, в основі діяльності якого покладено публікацію наукових статей з метою їхнього поширення серед науковців як України, так і за її межами.

Засновник фахового видання з економіки - державний вищий навчальний заклад Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБА) http://www.pgasa.dp.ua Свідоцтво про державну реєстрацію в Мінюсті України № 12699-1583Р від 17.05.2007р Реєстрація в переліку наукових фахових видань України: Наказ Міністерства освіти і науки України №1081 від 29.09.2014р. Збірник «Економічний простір» включений до міжнародних наукометричних баз та інформаційно-аналітичних систем: Index Copernicus http://journals.indexcopernicus.com/+,p3843,3.html) Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=sLRr06MAAAAJ&hl=rus: /sholar.google.com.ua/citations?user=sLRr06MAAAAJ&hl=ru Цілями збірнику „Економічний простір” є сприяння розвитку наукових шкіл з питань просторової економіки, сталого екологозбережуючого розвитку регіонів та підприємств, інноваційних процесів макро- і мікрорівня, глобальних проблем економічного розвитку, стратегічного управління інвестиціями, енергозбереження та освітніх інновацій. Згідно з зазначеними цілями зроблено рубрикацію збірнику та сформовано якісний склад редакційної колегії (Редколегія) з фахівців у відповідних сферах наукових досліджень. Редакційна політика базується на принципах обїєктивності та неупередженості; комплексності рецензування (зовнішнє та внутрішнє, в т.ч. "сліпе", рецензування); дотримання наукової етики; доступності та оперативності у спілкуванні з авторами. Перелік рецензентів по науковим статтям за певний календарний рік охоплює науковців з різних ВНЗ та наукових закладів України. Термін публікації матеріалів складає 3 місяці з дня їх надходження до редакції. Статті, відхилені рецензентами та редакційною колегією, повертаються авторам для доопрацювання. Повний перелік опублікованих наукових статей в електронному вигляді розміщено на сайті Національної Бібліотеки України ім.Вернадського в рубриці "Наукова періодика України" Архів статей можна переглянути на сторінці http://nbuv.gov.ua/j-tit/ecpros