DOI: https://doi.org/10.30838/P.ES.2224.261218.27.327

Імперативи регіонального розвитку в формуванні потенціалу держави

L O Dobryk

Анотація


Надано до розгляду особливості регіонального розвитку у процесі формування потенціалу держави, які представлено сукупністю взаємообумовлених та взаємопов’язаних ознак майбутніх змін. Досліджено змістовні характеристики понять «держава» й «регіон» та проаналізовано їх особливості з урахуванням науково-теоретичного підґрунтя. Розкрито роль держави та регіонів в національній економіці за науковими підходами. Обґрунтовано необхідність дослідження імперативів регіонального розвитку у процесі формування потенціалів держави та її регіонів в інституційній системі національної економіки, які з однієї сторони, ґрунтуються на економічній системі прав власності, а з іншої, - на соціальній основі. Запропоновано імперативи регіонального розвитку потенціалу держави, виявлено їхній зв'язок один з одним та встановлено домінантність економічного імперативу по відношенню до інших. Систематизовано погляди на склад і роль імперативів регіонального розвитку, висвітлено зв'язок імперативів між собою та чітку домінантність економічного імперативу по відношенню до інших. Представлено ядерно-сферичну модель характеру відносин імперативів регіонального розвитку у формуванні потенціалу держави.


Ключові слова


імператив; потенціал; держава; регіон; регіональний розвиток; потенціал держави; потенціал регіону

Повний текст:

PDF

ПосиланняПристатейна бібліографія ГОСТ


1. Петришин О. В. Громадянське суспільство – підґрунтя формування правової держави в Україні . / О. В. Петришин //Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 2–3 (33–34). – С. 142–161.
2. Держава. Вікіпедія- [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
3. Шай Р.Я. теоретико-правовий підхід щодо розуміння сутності держави в історії політико-правової думки /Р.Я. Шай// Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. - 2016. - № 837. - С. 373-376. - [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_837_61
4. Наливайко Л. Р. Державний лад України: теоретико-правова модель : монографія / Л. Р. Наливайко. – Х. : Право, 2009. – 598 с.
5. Гэлбрейт, Дж. К. Экономические теории и цели общества - Economics and the Public Purpose. -М.: Прогресс, 1976. - 408 с.
6. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. - М.: Гелиос АРВ, 1999. - 352 с
7. Коммонс Дж. Институциональная экономика // Terra Economicus. - 2012. Том10, № 3 - [Електронний ресурс].http://ecsocman.hse.ru/data/2012/11/20/1251380341/journal10.3.1-7.pdf
8. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. -М.:"Начала", 1997. - 413 с. [Електронний ресурс]. https://gtmarket.ru/laboratory/basis/6310
9. Демидюк O. O. Інституційний підхід до аналізу ролі та функцій держави в ринковій економіці// Економiка та держава: економічна наука № 4/2014. – С. 94-97.
10. Тульчинська С.О. Підходи до визначення поняття «регіон» в сучасних умовах / С.О. Тульчинська // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. – 2012. – № 6 [Електронний ресурс]. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1201
11. Хоменець Р. Б. Особливості теоретико - правового визначення поняття «регіон» / Р. Б. Хоменець // Регіональні перспективи. – 2001. – №5-6. – С. 198-200.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.