DOI: https://doi.org/10.30838/P.ES.2224.261218.41.328

Сутність і роль сільських територіальних громад в українській сучасності

L F Drohomyretska

Анотація


В представленій статті автором детально досліджено етимологію слова «громада» та розуміння її сутності серед істориків, науковців та існуючого законодавства. Висвітлено різноманітні підходи вчених щодо теоретико-методологічних основ вивчення поняття «територіальна громада». Доведено, що територіальна громада повинна включати в комплексі і рівень надання соціальних послуг, розвиток культури, зокрема її інфраструктури в межах соціальної, врахування географічного положення, екологічної ситуації на цій території, зовнішніх взаємозв’язків з іншими громадами, культурного потенціалу. Розкриття поняття сільської територіальної громади автором розглядається з категорією «сільська територія», вивчено наукові погляди щодо диференціації та різновидів даної категорії, аналізовано зарубіжний досвід існуючих моделей розвитку сільських територій та його підтримки. Визначено основні пріоритети розвитку сільських територій, а саме, з’ясування специфічних особливостей цих територіальних громад як єдиної системи, по-друге, визначення характеру їх між-компонентних зв’язків. На основі чого, представлено власне бачення дефініції «сільська територіальна громада». Так, автором, під сільською територіальною громадою розуміється певне об’єднання жителів обмежених територією села чи селища, які виявляють ініціативу спільного вирішення проблем громади з врахуванням
особливостей території, інфраструктури, економічного розвитку, стану сільського господарства та культурних традицій.


Ключові слова


слово; поняття; категорія; територіальна громада; сільська територіальна громада; соціально-територіальна спільнота; європейська політика; механізм; сталий розвиток агро-територій; модель розвитку сільських територій

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Батанов О. В. Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в Україні: монографія; Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України. – К.: [Б. В.], 2001. – 260 с.
2. Борщевський В.В. Методичні підходи до оцінки соціально-економічного потенціалу розвитку сільських територій (наукова доповідь) / [В.В. Борщевський, Х.М. Притула, В.Є. Крупін та ін.]; НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2014. – 47 с.
3. Бородіна О. М. Теорія, політика та практика сільського розвитку /О.М. Бородіна, І.В. Прокопа. – Київ: Ін-т економіки та прогнозування, 2010. 376 с.
4. Власенко Є. М. Громада як соціальний та просторовий феномен / [Електронний ресурс]. URL: http://www.canactions.com/article_hromada. (дата звернення: 19.10.2018).
5. Європейський словник філософій [Електронний ресурс]. URL:
https://books.google.com.ua. (дата звернення: 29.10.2018).
6. Європейський досвід законодавчого регулювання державної підтримки та розвитку сільських населених пунктів // Європейський інформаційно дослідницький центр: [Електронний ресурс]. – URL: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documen ts/28885.pdf (дата звернення 02.10.2018).
7. Заяць Т. Розвиток сільських поселень України в умовах децентралізації: можливості та ризики. Демографія та соціальна економіка. – 3 (31), 2017. – 48-60 с.
8. Конституція України: Закон за станом 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/. (дата звернення: 02.10.2016).
9. Лисенко Л. Ефективність місцевого самоврядування як чинник сталого розвитку сільських територій / Л. Лисенко // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2010. – Вип.1 (4). [Електронний ресурс]. – URL:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dums/2010_1/10llvrst.pdf.]
10. Лушагіна Т.В. Теорія громади в політичній концепції І.Франка [Електронний ресурс]. URL: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/politics.pdf (дата звернення: 16.10.2017).
11. Мороз О. Ю. Територіальна громада : сутність становлення та сучасні українські реалії // Демократичне врядування : електрон. Наук. Фах. Видання. 2008. Вип. 2. URL: www.nbuv.gov.ua. (дата звернення: 2.10.2016).
12. Павлов О. Імідж сільських територій як об’єкт маркетингу // Економіка розвитку. 2014. №4. С. 42–44.
13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад». 2015. [Електронний ресурс]. – URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF/
14. Притула Х. Соціально-економічний розвиток сільських територій: регіональний вимір : монографія; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». – Львів, 2017. – 467 с.
15. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон за станом 21.05. 1997 № 280/97-ВВР України. 1997. [Електронний ресурс]. URL:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/. (дата звернення: 21.10.2018).
16. Пугачов М. Світовий досвід розвитку сільських територій може бути адаптований до потреб України. ННЦ «Інститут аграрної економіки». URL:
http://www.iae.org.ua/presscentre/archnews/899-2014-08-11-07-44-26.ht ml (дата звернення 02.10.2018).
17. Фінансове забезпечення розвитку сільських територіальних громад: монографія / Ірина Сторонянська, Андрій Пелехатий. – Львів: ДУ «ІРД імені М. І. Долішнього НАН України», 2014. – 190 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»).
18. Цивільний кодекс України. [Електронний ресурс]. URL: http://kodeksy.com.ua/tsivil_nij_kodeks_ukraini/statja169.htm. (дата звернення: 23.10.2018).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.