DOI: https://doi.org/10.30838/P.ES.2224.261218.95.341

Аналітичне забезпечення планування фінансування державних закладів вищої освіти

S O Levytska, N I Lutskа

Анотація


У статті обґрунтовано необхідність впровадження системи фінансового
планування у закладах вищої освіти як сукупність науково обґрунтованих заходів щодо досягнення оптимального співвідношення між бюджетними та
позабюджетними фінансовими ресурсами у них. В ході дослідження було
визначено основні об’єкти фінансового планування закладів вищої освіти, що
впливають формулювання аналітичних завдань забезпечення фінансування
діяльності закладів вищої освіти, визначення системи його індикаторів, а також обліково-інформаційної підтримки їх розрахунку. Встановлено, що при
плануванні сліди конкретно визначати цілі фінансування та реальність виконання поставлених завдань. Тому було виділено перелік основних питань, що слід використовувати при плануванні фінансування державних закладів вищої освіти, що дозволить реалізувати таким закладам більше фінансової автономності та можливостей для залучення коштів для покращення освітнього процесу та матеріально-технічного стану закладу, здійснення науково-дослідних робіт.


Ключові слова


заклади вищої освіти; аналітичне забезпечення; фінансове планування; фінансування закладів вищої освіти; доходи закладів вищої освіти

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Статистичний збірник «Вища освіта в Україні / Державна служба статистики України. URL:http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/03/zb_vo_xls.zip
2. Білінець М. Ю. Ендаумент-фонд як альтернативне джерело фінансування вищої освіти [Електронний ресурс] / М. Ю. Білінець // Бізнес Інформ. - 2015. - № 3. - С. 35-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_3_7
3. Білінець М. Ю. Освітні кредити як джерело фінансування вищої освіти: світова практика та українські реалії [Електронний ресурс] / М. Ю. Білінець // Інвестиції: практика та досвід. - 2016. - № 15. - С. 34-38.
4. Воліков В. В. Удосконалення механізму фінансування та вкладення бюджетних коштів у виконання науково-дослідних робіт вищих навчальних закладів та наукових установ [Електронний ресурс] / В. В. Воліков //Економіка розвитку. - 2014. - № 1. - С. 5-12. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecro_2014_1_3
5. Гальків Л. І. Загальні витрати на освіту в Україні та їх роль у формуванні
інноваційного потенціалу [Електронний ресурс] / Л. І. Гальків // Науковий вісник [Буковинського державного фінансово-економічного університету]. Економічні науки. - 2014. - Вип. 27. - С. 299-303. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvbdfa_2014_27_47.pdf
6. Гладкий М. А. Функції держави в забезпеченні позабюджетного фінансування вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / М. А. Гладкий // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Державне управління. - 2014. - № 1. - С. 159-163. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamcudu_2014_1_26
7. Дмитришин М. В. Моделі джерел фінансування вищих навчальних закладів різних країн світу [Електронний ресурс] / М. В. Дмитришин // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. - 2014. - № 9. - С. 305-311. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2014_9_46
8. Дмитришин М.В. Формування та ефективність фінансового механізму вищих навчальних закладів: Монографія / М. В. Дмитришин. – Івано-Франківськ: НАІР, 2014. – 164 с.
9. Коваленко Д. І. Фінансування інвестиційної діяльності вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / Д. І. Коваленко // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. : Економіка. - 2016. - Вип. 2. - С. 168-173. - Режим доступу: http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2016/12/2-6-2-2016-29.pdf
10. Комарова І. В. Державне фінансування вищої освіти в Україні у контексті світових тенденцій [Електронний ресурс] / І. В. Комарова, П. Г. Комаров // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2015. - № 3. - С. 85-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbumb_2015_3_20
11. Котенко Т. М. Фінансування вищих навчальних закладів в умовах імплементації вищої освіти [Електронний ресурс] / Т. М. Котенко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2014. - Вип. 26. - С. 21-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2014_26_5
12. Сафонова В. Є. Концепція ефективного державного фінансування вищої освіти [Електронний ресурс] / В. Є. Сафонова // Наукові праці МАУП. - 2016. - Вип. 48. - С. 154-171. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaup_2016_48_25
13. Гнипа-Черневецька Л.В. Організаційно-економічні аспекти бюджетування у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.rusnauka.com/SND/Economics/10_gnipa-chernevec_ka.doc.htm
14. Звіт про результати громадського обговорення проекту Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансування вищої освіти» / Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/07/23/3-g-o-porinyalnatablitsyabyudzhetniykodekssayt.pdf
15. Панич О. Реформа фінансування вищої освіти: на що слід звернути увагу / Освітня політика: портал громадських експертів. URL: http://education-ua.org/ua/articles/1068-reforma-finansuvannya-vishchoji-osviti-na-shcho-slid-zvernuti-uvagu
16. Башко В. фінансування освіти: скільки, кому і як? //Дзеркало тижня. – 2016. – №. 28.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.