DOI: https://doi.org/10.30838/P.ES.2224.261218.107.332

Етапи формування організаційно-економічного механізму внутрішньої консалтингової взаємодії підприємств: маркетінговій аспект

N O Yevtushenko

Анотація


Розглянуто теоретичні основи формування організаційно-економічного механізму внутрішньої консалтингової взаємодії українських консалтингових компаній. Запропоновано основні етапи формування механізму внутрішньої консалтингової взаємодії. На першому етапі проводиться діагностика умов формування механізму консалтингової взаємодії компанії, за результатами якої здійснюється оновлення її системи управління. За другим етапом проходить трансформація інтелектуального ресурсу – людського капіталу консалтингової компанії, у капітал, з урахуванням обґрунтованого набору ключових компетенцій у межах складових пакету інтелектуального ресурсу для консультант-менеджера, консультант-експерта, консультант-спеціаліста. Надано рекомендації щодо підвищення продуктивності праці консультантів консалтингової компанії відповідно до оцінки ефективності діяльності людського капіталу за критеріями ключових індикаторів результативності – КРІ. На третьому етапі обґрунтовується необхідність проведення оптимізації процесів організаційно-економічного механізму внутрішньої консалтингової взаємодії, що допоможе керівництву консалтингової компанії регулювати отримані економічні результати, планувати ефективні дії на всіх рівнях управління, обирати бажані стратегії розвитку компанії та стратегії копінг-поведінки консультантів.


Ключові слова


організаційно-економічний механізм; консалтингова взаємодія;внутрішня консалтингова взаємодія; етап; оцінка; консультант; консалтингова компанія

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Євтушенко Н.О. Компаративний аналіз поняття «консалтингова взаємодія» /Н.О. Євтушенко//Економіка. Менеджмент. Бізнес. зб. наук. пр. Київ: ДУТ. – 2017.–№ 1(19). – С.42-50.

2. Євтушенко Н.О. Механізм консалтингової взаємодії підприємств на ринку телекомунікаційних послуг України: монографія/. Н.О. Євтушенко. – К: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2017. – 535 с.

3. Грабовецький, Б.Є. Фінансовий аналіз та звітність: навчальний посібник /Б. Є. Грабовецький, І. В. Шварц. – Вінниця: ВНТУ, 2011.–281с.

4. Економічний аналіз. Текст: навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.; за ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. [вид. 2-ге перероб. і доп.]. – К. : КНЕУ, 2003.– 556 с.

5. Грабовецький Б.Є. Методи експертних оцінок: теорія, методологія, напрямки використання : монографія / Б.Є. Грабовецький. – Вінниця : ВНТУ, 2010.–171 с.

6. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник/Є.В. Мних. – Київ: Знання, 2011. –630 с.

7. Олійник О.В. Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін: монографія /О.В. Олійник. – Житомир: ЖДТУ, 2008. –653 с.

8. МакГи С. Тайм-менеджмент с помощью Microsoft Outlook / С.МакГи.–СПб.: Питер, 2007. – 272 с.

9. Гірман А.П. Кисельов В.Р. Перспективи організації праці в контексті розвитку smart- економіки/А.П. Гірман, В.Р. Кисельов //Східна Європа: економіка, бізнес та управління: економіка та управління підприємствами. Випуск 3 (08). – 2017. – С. 137-141.

10. Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации / Пер. с англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2004. – 512с.

11. Scrum. Революционный метод управления проектами / Джефф Сазерленд.– М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 288с.

12. Демиденко М.А. Управління проектами інформатизації за методологією SCRUM : навч. посіб. / М.А. Демиденко – Д. : Нац. гірн. ун-т., 2016. – 80 с.

13. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О. Формування моделі «ефективний консультант» консалтингової компанії на засадах компетентностного підходу/ О.В. Виноградова, Н.О. Євтушенко //Економічний простір: зб. наук. пр. –Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. – № 127. –С. 115 – 124.

14. Євтушенко Н., Ємец Є. Окремі питання соціальних аспектів в системі стимулювання праці / Н. Євтушенко, Є. Ємец // Кримський економічний вісник: науковий журнал.–Херсон: ТОВ «Видавничій дім «Гельветика», 2013. –Ч.І.–С. 157-160.

15. Исаева Е.Р. Копинг-поведение и психологическая защита личности в условиях здоровья и болезни / Е.Р. Исаева // –СПб.: Издательство СПб ГМУ, 2009.–136c.

16. Трейси Брайан. Результативный тайм-менеджмент: эффективная методика управления собственным временем [пер. с англ. А. Евтеева]. –М.: Смарт Бук, 2007. –79 с.

17. Тайм-менеджмент – управління часом / О.С. Колесов, А.В. Вацьківська//Збірник наукових праць ВНАУ Серія: Економічні науки–№ 2(53) –2011.–С. 61-65.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.