DOI: https://doi.org/10.30838/P.ES.2224.261218.132.334

Механізм відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з приймання та передачі об’єкту концесії

V V Kovalchuk

Анотація


В статті обґрунтовано, що формування робочого плану рахунків є особливо важливою з позиції врахування усіх властивостей об’єкту щодо яких є зацікавленість внутрішніх та зовнішніх користувачів. В процесі дослідження було визначено напрями трансформації діючого плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та інструкції з його застосування, зокрема виникла потреба у введені додаткових синтетичних рахунків. Встановлено, що зміни мають стосуватися більшості об’єктів бухгалтерського обліку, а саме: необоротних активів, оборотних активів, зобов’язань, витрат, доходів та
фінансових результатів. Визначено два варіанти відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з приймання-передачі об’єкту концесії, зокрема було обґрунтовано напрями трансформації плану рахунків бухгалтерського обліку в частинні необоротних активів. В досліджені обґрунтовано необхідність передбачити
в інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку джерел надходження необоротних активів, таких як довірче управління, оперативне управляння, концесія та інші. Дані пропозиції дозволять сформувати інформаційний комплекс, що дозволить оцінити ресурсний потенціал підприємства концесіонера в частинні реалізації суспільних послуг.

Ключові слова


бухгалтерський облік; договір концесії; об’єкт концесії; рахунки бухгалтерського обліку; облікове відображення; інформаційне забезпечення; державно-приватне партнерство

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Безверхий К.В. Особливості бухгалтерського обліку за національними та міжнародними стандартами: порівняльний аспект // Облік і фінанси. 2014. № 2. С. 8-13.

2. Белов В.Д. Кинематография и бухгалтерия // Счетоводство. 1896. №13-14. С. 199.

3. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: підручник. Київ, 2000. 692 c.

4. Боримская Е.П. Генезис научной мысли о сущности счетов бухгалтерского учета: библиометрический анализ // Международный бухгалтерский учет. 2011. № 23 (173). С. 40-54.

5. Бухгалтерський облік: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко та ін. К.: КНЕУ, 2002. 370 с.

6. Валуєв Б. Про багатоцільовий бухгалтерський облік: деякі необґрунтовані уявлення // Бухгалтерський облік і аудит. 2012. № 5. С. 3-9.

7. Гнилицька Л.В. Бухгалтерський облік як інструмент управління ризиками підприємницької діяльності // Фінанси України. 2014. № 3. С. 114-125.

8. Євдокимов В.В. Бухгалтерський облік діяльності судноплавних компаній: теорія, методика, організація: монографія / В.В. Євдокимов, Д.О. Грицишен, С.В. Тарасенко. Житомир: ЖДТУ, 2014. 232 с.

9. Жолнер І.В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами: навчальний посібник для вищої школи. / Нац. ун-т харч. технол. К.: Центр учбової літератури, 2012. 365 с. 10. Закон України “Про концесії” № 997-XIV від 16.07.1999 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997-14

11. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99

12. Кузьмінський А. М. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу / А. М. Кузьмінський, В. П. Завгородій, В. В. Сопко ; [за ред. А. М. Кузьмінського]. К.: Вища школа, 1993. 223 с.

13. Легенчук С.Ф. Бухгалтерське теоретичне знання : від теорії до метатеорії : монографія. Ж.: ЖДТУ, 2012. 336 с

14. Малькевич С.А., Манько С.В. Автоматизация учета основных средств в соответствии с МСФО // Корпоративная финансовая отчетность. Международные стандарты. 2010. №9 (47). URL: https://aksakov.ru/tehnologii/s/avtomatizaciya-ycheta-osnovnih-sredstv-v-sootvetstvii-s-msfo-8499295.

15. Модеров С. План счетов в соответствии с МСФО // Главбух. 2007. № 15. URL: http://www.ipp.spb.ru/index.php?page=363.

16. Петрук О.М. Регулювання бухгалтерського обліку в Україні: теорія, методологія, практика: монографія. Житомир: ЖДТУ, 2006. 152 с.

17. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій № 1591 від 09.12.2011 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11

18. Свірко С.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: методологія та організація: монографія. : КНЕУ, 2006. 243 с.

19. Степова Т.Г. План рахунків у контексті реформування системи обліку в Україні. URL: http://global-national.in.ua/archive/18-2017/109.pdf

20. Счетоведение: Монография в 3-х частях / [Под науч. ред. проф. М.Я. Штейнмана]. Житомир: ЖГТУ, 2008. Ч. 1. Развитие учений о бухгалтерских счетах / Н.М. Малюга, М.Я. Штейнман, Е.П. Боримская [Предисл. Ф.Ф. Бутынца], 2008. 376 с.

21. Черкай А. Единый универсальный план счетов для параллельного учета по МСФО и РСБУ. URL: http://www. klerk.ru/buh/articles/322464.

 Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.