DOI: https://doi.org/10.30838/P.ES.2224.261218.145.335

Емерджентність економічної та облікової політики в управлінні фінансовою стійкістю підприємства

O V Chumak, I V Nagornа

Анотація


У роботі наведено, що економічна політика у науковій літературі, зазвичай,
визначається з позиції макрорівня, хоча її елементи є предметом численних
досліджень. Загальними рисами є те, що економічна політика є системою цілей економічного розвитку, є діяльністю щодо вироблення й реалізації системи практичних заходів з метою впливу на економічний стан суб’єкта, її складовими є ресурси та будь-які операції з ними тощо. Під економічною політикою підприємства рекомендовано розуміти сукупність заходів суб’єктів управління, спрямованих на реалізацію економічних законів з мінімальними ризиками для ефективного управління економічною діяльністю підприємства відповідно стратегії розвитку. Розробка економічної політики має передбачати співставність з положеннями аналітичної та облікової політики підприємства й іншими регламентами, які визначають реалізацію економічних процесів у досягненні стійкого стану. З’ясовано, що: 1) синергія облікової та економічної політики дозволяє отримати ефект емерджентності для управління фінансовою стійкістю підприємства; 2) обрані елементи облікової політики забезпечують якість фінансового інформаційного масиву для аналітичних процедур, рекомендовано окремі методичні підходи до обрання методичних положень щодо певних об’єктів обліку; 3) архітектура економічної політики є базовим стрижнем для її реалізації у забезпеченні стратегічних завдань та рекомендовано відповідні етапи формування економічної політики. За результатами дослідження доведено можливість отримання ефекту емерджентності від взаємодії елементів облікової та економічної політики, що дозволить забезпечити фінансову стійкість підприємства.


Ключові слова


підприємство; економічна політика; облікова політика; емерджентність; фінансова стійкість

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Власова Н. О. Діагностика фінансової кризи підприємств роздрібної торгівлі: монографія Харків: Харк. Держ. Університет харчування та торгівлі, 2007. 209 с
2. Геселева Н. В. Емерджентні властивості системи. Бізнес Інформ. 2013.
№ 7. С. 93-97. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_7_18 (дата звернення: 10.01.2019)
3. Киреева О.В. Проблемы информационного обеспечения процесса управления современными предприятиями. Управленческий учет. 2008. №7. С.37-44.
4. Кирейцев Г. Г. Глобализация экономики и унификация методологии бухгалтерского учета: Научный доклад. Изд. 2-е, перераб. и доп. Житомир: ЖГТУ, 2008. 76 с.
5. Левицька С. О. Організація обліку діяльності суб’єків як синергетичий процес інформаційного забезпечення їх менеджменту. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НУ«ОА», 2016. № 1(29). С. 133–139.
6. Микитюк Н. Я. Обліково-аналітична інформація в системі управління. Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. Випуск 3. №13. 2009. С. 92-95.
7. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до деяких
нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського
обліку» від 17.02.2017 №241. Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0267-17 (дата звернення: 10.01.2019)
8. Правдюк Н. Л. Якість облікової інформації: сутність та методика оцінки. Облік і фінанси. 2016. № 2. С. 57–64. Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2016_2 _10 (дата звернення: 10.01.2019)
9. Пушкар М. С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти): монографія. Тернопіль: Економічна думка, 1999. 424 с.,
10. Рожелюк В. М. Концептуальні основи обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства. Сталий розвиток економіки. 2013. № 1. С. 270–274. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2013_1_60 (дата звернення: 10.01.2019)
11. Рожелюк В. М. Організація бухгалтерського обліку діяльності переробних
підприємств: монографія. Київ: ННЦ ІАЕ, 2013. 488 с.
12. Фоміна О. Облік в управлінні підприємством. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2010. № 2. С. 113-120. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2010_2_11 (дата звернення: 10.01.2019) 13. Харламова О. В. Методика трансформації обліково-звітної інформації щодо капіталу та зобов’язань при складанні МСФЗ-звітності Економіка і регіон. 2015. № 3. С. 83–87. Режим доступу:http://nbuv. gov.ua/UJRN/econrig_2015_3_16 (дата звернення: 10.01.2019)
14. Beyer, A., Cohen, D., Lys, T., Walther, B., 2010. The financial reporting environment: review of the recent literature. Journal of Accounting and Economics 50, 296–343                                                                          15. Hope, O. 2003. Accounting policy disclosures and analysts’ forecasts. Contemporary Accounting Research 20, 295–321   

                   16. Leuz, C., and P. Wysocki. 2016. The economics of disclosure and financial reporting regulation: Evidence and suggestions for future research. Journal of Accounting Research, forthcoming. The University of Chicago, Booth School of Business. Р.133Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.