DOI: https://doi.org/10.30838/P.ES.2224.261218.168.337

Методика внутрішнього контролю операцій з гмо та витрат на екологічну якість продукції

I V Zamula, N P Syroid

Анотація


Мета статті полягає в обґрунтування теоретико-методичних положень щодо удосконалення методики внутрішнього контролю операцій з ГМО та витрат на екологічну якість продукції. На основі проведено дослідження, нами розроблено системний підхід до внутрішнього контролю операцій з ГМО та витрат на екологічну якість продукції. Методику внутрішнього контролю операцій з ГМО та витрат на екологічну якість продукції запропоновано розглядати в розрізі основних етапів: організаційно-підготовчого, методичного, результативно-узагальнюючого, інспекційного, що дозволяє виявити зв’язки між складовими системи внутрішнього контролю. В межах організаційно-підготовчого та методичного етапу розроблено план та програма внутрішньої перевірки операцій з ГМО та витрат на екологічну якість, що містять перелік завдань у визначеній послідовності їх виконання, а також сукупність контрольних процедур, за допомогою яких контролери отримують достатні та надійні докази відповідно до поставленої мети перевірки. Запропонований методичний підхід до внутрішнього контролю операцій з ГМО та витрат на екологічну якість продукції дозволяє забезпечити достовірність і повноту перевірки господарських операцій з ГМО та витрат на екологічну якість для виявлення потенційних обсягів виникнення порушень і попередження їх повторення у майбутньому.


Ключові слова


витрати на екологічну якість продукції; продукція з ГМО; внутрішній контроль

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бутинець Т. А. Внутрішній контроль: суть і зміст / Т. А. Бутинець // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. –2008. – № 2(44). – С. 31–42.

2. Калюга Є. В. Фінансово-господарський контроль у системі управління: монографія / Є. В. Калюга. – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.

 3. Корінько М. Д. Внутрішній контроль господарської діяльності підприємства: навч.посіб. для студ. вищих навч. закладів; за ред. М. Д. Корінька. – Фастів : Поліфаст, 2006. – 440 с

 4. Костирко Р. О. Організація внутрішнього контролю в управлінні витратами машинобудівного підприємства: монографія / Р. О. Костирко, С. В. Щеголькова. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – 296 с.

 5. Максимова В.Ф. Формалізація системного дослідження внутрішнього економічного контролю / В. Ф. Максимова // Развитие бухгалтерского учета и контроля в контексте европейской интеграции: монография. Житомир; Краматорск: Рута, 2005. – С. 339–349.

 6. Петренко С.М. Інформаційне забезпечення внутрішнього контролю господарських систем : монографія / С.М. Петренко. − Донецьк : Дон- НУЕТ, 2007. – 290 с.  

7. Серебрякова Т. Ю. Внутренний контроль в управлении организацией / Т.Ю. Серебрякова // Аудиторские ведомости. – 2009. – № 11. – С. 27–32.

8. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга / Д. Хан; пер. с нем. под ред. А. А. Турчака, Л. Г. Головача, М. Л. Лукашевича. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 800 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.