DOI: https://doi.org/10.30838/P.ES.2224.261218.182.338

Теоретичні засади та сучасні тенденції становлення екологічного будівництва як чинника сталого розвитку

E S Orlovskiy

Анотація


В статті проаналізовані підходи економічних теорій та наукових шкіл індустріального та постіндустріального періоду щодо ролі екологічної складової у відтворювальному процесі як основи екологічної якості економічного зростання, тобто сталого розвитку. Доведено, що усвідомлення реальної небезпеку екологічної катастрофи, яка може стати загрозою існуванню сучасної цивілізації, зумовило започаткування наукових теорій, які виходять з імперативу не лише суто економічного зростання, а й необхідності передбачувати вплив економіки на навколишнє середовище. Систематизовано сучасний теоретико-методологічний фрейм прийняття політичних рішень щодо екологоузгодженого соціально-економічного розвитку, який складають теорії постмодерніті, енергетична теорія природокористування, теорія коеволюції людини і біосфери, а також теорії креативної економіки та низьковуглецевого («зеленого») економічного зростання. В контексті нового інвайронментального підходу до відтворювального процесу розкрито суть та зміст сучасного екологічного будівництва як процесу, що гармонійно поєднує ефективне використання ресурсів, напрямки інвестування, аспекти технологічного розвитку та інституційні зміни з потребами нинішнього і прийдешніх поколінь у здоровому середовищі мешкання та праці людей. Зроблено авторське доповнення терміну «екологічне будівництво» критерієм продовження життєвого циклу продукції будівництва в рамках концепції циркулярної економіки. Проаналізовано становлення екологічного будівництва на практиці та основні еколого-економічні та соціальні ефекти від його виробництва та експлуатації.


Ключові слова


економічні теорії; екологізація економічного зростання; сталий розвиток; відтворювальний процес; інвестиційні продукти; екологічне (зелене) будівництво; циркулярна економіка

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Автономов В., Ананьин О., Макашев Н. История экономических учений / под ред.В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой. Москва : ИНФРА-М, 2002. 784 с.

2. Аніщенко В. О., Маргосова В. Г. Гносеологічні та онтологічні засади відображення екологічної складової розвитку суспільства в економічних теоріях відтворення. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 6 (84). С. 3–14.

3. Бабуров В. Фламандский Upgrade. Архитектурный вестник. 2008. № 101. URL: http://archvestnik.ru/ru/magazine/av-2-101-2008/flamandskiiapgrad

4. Базилевич В. Д., Гражевська Н. І., Леоненко Л. М. Історія економічних учень : підручник: у 2 ч. Ч. 1 / за ред. В. Д. Базилевича. Київ : Знання, 2006. 582 с.

4. Бенуж А. А., Колчигин М. А. Анализ концепции зеленого строительства как механизма по обеспечению экологической безопасности строительной деятельности. Вестник МГСУ. 2012. № 12. С. 161–165.

5. Вечеров В. Т., Орловський Є. С., Божанова В. Ю. Стратегічні орієнтири економічної політики екологічного будівництва в регіонах України. Економічний простір. 2017. № 125. С. 87–99.

6. Врублевська О. В. Еволюція енергетичного підходу в еколого-економічних дослідженнях. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2006. Вип. 16. 1. С. 289–296.

7. Гайдуцький І. П. Формування глобальної системи мотивації сталого низьковуглецевого розвитку : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.02 / Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Київ, 2017. 498 с.

8. Гринів Л. С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії : монографія. Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2001. 240 с.

9. Кириленко В. В. Історія економічних вчень : навчальний посібник. Тернопіль : Економічна думка, 2007. 233 с.

10. Комкова А. В., Сидорова Н. В., Оськина Я. С. Маркетинговый анализ экодомостроения в России. Актуальные проблемы науки, экономики и образования XXI века. 2012. С. 315–318. URL: http://bgscience.ru/lib/10893/

11. Корнійчук Л. Я., Татаренко Н. О., Поручник А. М. Історія економічних учень : підручник / за ред. Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко. Київ : КНЕУ, 1999. 564 с.

12. Мащенко С. О., Вовк М. С., Алієв Р. А. Теорія та методологія «зеленого будівництва». Економічний простір. 2016. № 113. С. 220–230.

13. Моисеев Н. Н. Коэволюция природы и общества. Пути ноосферогенеза. URL: http://www.ecolife.ru/jornal/echo/1997-2-1.shtml

14. Мясникова Л. Смена парадигмы. Новый глобальный проект. Мировая экономика и международные отношения. Вып. 6. 2006. С. 3–14.

15. Орловська Ю. В., Яковишина Т. Ф. Орловський Є. С. Зелене будівництво як складова політики ЄС щодо розвитку циркулярної економіки. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2016. Вип. 5. URL: http://easterneurope-ebm.in.ua/journal/5_2016/70.pdf

16. Орловський Є. С. Еколого-економічна сутність «зеленого будівництва» в стратегіях національного та регіонального розвитку. Формування інноваційної економіки: світовий досвід та вітчизняні реалії : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Херсон, 2014. С. 169–172.

17. Політична енциклопедія / редкол.: Ю. Левенець (гол.), Ю. Шаповал (заст. гол.) та ін. Київ : Парламентське видавництво, 2011. 808 с.

18. Самуэльсон П. Э. Основания экономического анализа / под ред. П. А. Ватника. Санкт-Петербург : Экономическая школа, 2002. 604 с.

19. Сиразетдинов Р. М., Мавлютова А. Р., Низамова И. Р. Внедрение инновационных ресурсосберегающих технологий в строительном комплексе. Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета.2013. № 4. С. 316–325.

20. Сімнадцять цілей сталого розвитку – відлік часу пішов. Зелена хвиля : веб-сайт. URL: http://ecoclubua.com/2016/01/17-tsilej-staloho-rozvytku/

21. Солодихин Г. М., Солодихина М. В. Современные технологии, материалы и конструкции в строительстве. Перспективы зеленого строительства в России: науч.- техн. сб. 2012. № 1 (12). С. 142–144.

22. Тетиор А. Н. Устойчивое развитие. Устойчивое проектирование и строительство. Москва : РЭФИА, 1998. 310 с.

23. Benefits of Green Building. Wieland : website. URL: http://www.wieland/service/download?download_catduct_category=All&industry=All&title=&page=12

24. Blaug M. Economic theory in retrospect. Cambridge : Cambridge University Press, 1997. 725 p.

25. 26. Blaug M. Great economists before Keynes: an introduction to the lives & works of one hundred great economists of the past. Brighton : Harvester Wheatsheaf, 1986. 286 p.

26. Brundtland G. H. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. 1987. 300 p. URL: http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf

27. Closing the loop – An EU action plan for the Circular Economy. European Commission.Brussels, 2015. URL: http://www.etrma.org/uploads/Mo dules/Documentsmanager/ communication-action-plan-for-circulareconomy_en.pdf

28. Daly H. E. Economics in a full world. Scientific American. 2005. P. 100–107.

29. 195. Johannesburg Declaration on Sustainable Development, A/CONF.199/20, Chapter I, Resolution 1, Annex. URL: http://www.un-documents.net/jburgdec.htm

30. Josef А., Heymann E., Just T. Building a cleaner planet: The construction industry will benefit from climate change. DB Research. Current Issues. Frankfurt. URL: http://www.dbresearch.de/PROD. PDF

31. Kats G. The Costs and Financial Benefits of Green Building: A Report to California’s Sustainable Building Task Force. California, 2003. 134 p.

32. Mesarovic M., Pestel E. Mankind at the Tuning – Point. The second report to The Club of Rome. New York : E. P. Dutton & Co., Inc./Rider’s Digest Press, 1947. URL: https://timesofthersigns.wordpress.com/2008/06/06/ mankind-at-the-turning-point/

33. Nelson, A. J. Globalization and global trends in Green real estate investment. RREEF Research. Capital market : website. Режим доступу: http://www.сapitalmarketspartnership.com

34. Orlovskiy E. S. Criteria of green building for regional strategy of sustainable development. Проблеми сталого розвитку економіки України в умовах інтеграційних процесів : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф. 5-6 груд. 2014 р. Ужгород : 2014. С. 164–167.

35. The Limits to Growth: a report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind / Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgen Randers, William W. Behrens III. New York : Universe Books, 1974. 205 р.

36. Timothy J. Guarnieri. The Real Cost of Sustainable Development. AACE International Transactions. 2008. P. 1–7.

37. Turner C., Frankel M. Energy performance of LEED for new construction buildings: Final report. Washington : US Green Building Council, 2008. 46 p.

 Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.