DOI: https://doi.org/10.30838/P.ES.2224.290819.157.579

Індикативна оцінка прогресивного економічного розвитку факторів виробництва підприємств готельно-ресторанного господарства під впливом капітальних витрат

O. I. Judina

Анотація


Статтю присвячено розробці індикаторів прогресивного економічного розвитку факторів виробництва та коефіцієнтів сталого економічного розвитку підприємства готельно-ресторанного господарства на основі резервного зростання ресурсного потенціалу. Обчислення індикаторів прогресивного розвитку базується на визначенні ступеня впливу витрат за напрямами (видами) капітальних вкладень на підвищення ефективності виробничо-комерційної діяльності, і служить інструментом управління процесом прогресивного зростання та сталого економічного розвитку підприємства готельно-ресторанної сфери. В роботі представлено побудовані парні регресійні моделі залежності факторів виробництва (витрат ресурсів виробництва) і рівня інвестиційно- інноваційних витрат підприємств готельно-ресторанного господарства, за допомогою яких в математичній формі пояснено закономірності кількісної взаємодії результуючих і впливаючих економічних показників оцінюваних процесів, та на їх основі розраховано індикатори прогресивного розвитку факторів виробництва під впливом капітальних витрат на удосконалення матеріальної та техніко-технологічної бази суб’єкта господарювання. В ході аналізу встановлено, що індикатори прогресивного розвитку (????0123 ) визначають ступінь впливу конкретного виду капітальних витрат (Ij) на розвиток факторів (Ki) і характеризують темп динамічного зростання ефективності та зниження витратомісткості операційної діяльності підприємств готельно-ресторанного типу за рахунок проведення інвестиційно-інноваційної діяльності. За допомогою отриманих індикаторів прогресивного і резервного динамічного економічного розвитку факторів визначено коефіцієнти сталого економічного розвитку підприємства, що базуються на закономірності динамічних змін досліджуваних процесів і враховують прогнозовані напрямки і темпи зростання економічної ефективності виробничо-комерційної діяльності підприємств готельно- ресторанного господарства під впливом резервного розвитку їх ресурсного потенціалу. Отримані результати дозволяють прогнозувати та планувати обсяги інвестицій за напрямами інвестиційно-інноваційної діяльності, а також рівень зростання ефективності діяльності на її основі, що, у свою чергу, дає змогу для подальшого формування стратегії економічного зростання і моделі управління сталим економічним розвитком підприємства.


Ключові слова


індикатори прогресивного розвитку; коефіцієнти сталого економічного розвитку; економічне зростання; фактори виробництва; капітальні витрати; моделі парної кореляції; ефективність діяльності; підприємство; готельно-ресторанне господарство

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Andrushkiv, B. M., Melʹnyk, L. M (2016) Kontseptualʹni polozhennya otsinyuvannya rivnyadosyahnennya staloho rozvytku pidpryyemstva [Conceptualprovisionsforassessingthelevelofachievementofsustainableenterprisedevelopment], Materialy Vseukrayinsʹkoyi naukovopraktychnoy konferentsiyi «Aktualʹni problemy ta perspektyvy staloho rozvytku pidpryyemstvta rehioniv Ukrayiny», Dnipropetrovsʹk, DHU, 122 – 124 (inUkrainian).

2. Ansoff, I. (2010) Strategicheskoe upravlenie [Strategic management], Sokr. per. s angl. (Ed. L.I. Evenko), M. : Ekonomika, 519 (in Russian).

3. Akoff, R. (2009) Planuvannia maybutn’ogo korporatsiy [Planning for the future of the Corporation], Per. z angl. pid red. V.I. Danilova-Danil’iana, M. : Progrec, 328 (in Russian).

4. Borodich, S.A. (2015) E`konometrika [Econometrics], Mіnsk: Novoe znanie, 408 (in Belarus).

5. Vasylenko, V. A. (2014) Ynnovatsyy y kreatyvnostʹ na predpryyatyyakh kak ymperatyv stabylyzatsyy ékonomyky: "Natsionalʹna ekonomika v umovakh formuvannya novoyi finansovo-ekonomichnoyi arkhitektury svitu: monohrafiya" [Innovations and creativity at enterprises as imperative of stabilization of economy: "National economy in the conditions of formation of new financial and economic architecture of the world: monograph"], Poltava, PUET, 320, 207 - 232 (in Ukrainian).

6. Medvedev, V.A. (2016) Ustoi`chivoe razvitie obshchestva: modeli, strategiia [Sustainable development of society: models, strategy], Moscow: Akademiia, 312 (in Russian).

7. Merzlikina, G.S. (2013) E`konomicheskaia sostoiatel`nost` proizvodstvenny`kh sistem [Economic viability of production systems]. Moscow: Vy`sshaia shkola, 147 (in Russian).

8. Radchenko, S.G. (2014) Stіi`ki metodi otcіniuvannia statistichnikh modelei`: monografіia [Stands for estimating statistical models]. Kiev: PP "Sansparel", 504 (in Ukrainian).

9. Rai`zberg, B. (2009) Ry`nochnaia e`konomika [Market economy]. Moscow: Delovaia zhizn`, 157 (in Russian).

10. Fedotova, M.A. (2015) Kak ocenit` finansovuiu ustoi`chivost` predpriiatiia [How to assess the financial stability of the enterprise]. SPb.: Izdatel`stvo Lan`, 256 (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андрушків Б. М. Концептуальні положення оцінювання рівня досягнення сталого розвитку підприємства / Б. М. Андрушків, Л. М. Мельник // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи сталого розвитку підприємств та регіонів України». – Дніпропетровськ : ДГУ. – 2016. –С. 122 – 124.


2. Ансофф И. Стратегическое управление: сокр. пер. с англ. / И. Ансофф; под ред. Л. И. Евенко. – М. : Экономика, 2010. – 519 с.


3. Акофф Р. Планування майбутнього корпорації / Пер. з англ. під ред. В. И. Данілова- Данільяна. – М. : Прогрес, 2009. – 328с.


4. Бородич С. А. Эконометрика. Мн.: Новое знание, 2014. 408 с.

5. Василенко В.А. Инновации и креативность на предприятиях как императив
стабилизации экономики: "Національна економіка в умовах формування нової фінансово-економічної архітектури світу: монографія". — Полтава : ПУЕТ, 2014. — 320 с. — С. 207–232.

6. Медведев В. А. Устойчивое развитие общества: модели, стратегия. М.: Академия, 2016. - 312 с.

7. Мерзликина Г. С. Экономическая состоятельность производственных систем. М.: Высшая школа, 2013. - 147 с.

8. Радченко С. Г. Стійки методи оцінювання статистичних моделей : монографія. К.: ПП «Санспарель», 2014. - 504 c.

9. Райзберг Б. Рыночная экономика. М.: Деловая жизнь, 2009, - 157 c.

10. Федотова М. А. Как оценить финансовую устойчивость предприятия. СПб.:
Издательство Лань, 2015. - 256 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.